REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI NAJMU POJAZDU „W DROGE 24”

1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków najmu pojazdu (OWNP) firma „W DROGE 24” zwana dalej Wynajmującym zawiera umowy najmu z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi, zwanymi dalej Najemcą.

 

2. Definicje

Wynajmujący – W DROGĘ Agnieszka Glenszczyk Nip 6482497917 Regon 523872620 Telefon 600500662

Najemca – osoba fizyczna, mająca ukończony 18 rok życia lub osoba prawna

Umowa Najmu – zawarta pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą, której przedmiotem jest Pojazd wybrany przez Najemcę spośród oferty Wynajmującego

Okres Najmu – okres liczony od daty i godziny rozpoczęcia najmu do daty i godziny zakończenia najmu;

Pojazd – samochód osobowy znajdujący się w ofercie Wynajmującego, stanowiący podmiot najmu;

Szkoda – uszczerbek majątkowy powstały w wyniku zdarzenia drogowego;

Szkoda eksploatacyjna – szkoda powstała w wyniku zwykłego (eksploatacyjnego) zużycia pojazdu bądź jego części albo jego wyposażenia oraz szkoda, do naprawienia której zobowiązana jest osoba trzecia, na podstawie udzielonej gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne. Za szkody eksploatacyjne będą uznawane inne szkody powstałe bezpośrednio w następstwie szkody eksploatacyjnej;

Udział Własny w Szkodzie – ustalona w umowie kwota, stanowiące udział Najemcy w każdej szkodzie;

Unieruchomienie Pojazdu – stan Pojazdu, który uniemożliwia dalsze jego użytkowanie na drogach publicznych w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami ruchu drogowego z powodu stanu technicznego, w jakim ten pojazd się znalazł;

Zdarzenie – uszkodzenie, zniszczenie albo utrata mienia stanowiącego przedmiot Umowy Najmu;

Doba – okres 24 godzin;

Przywłaszczenie – bezprawne włączenie do swojego majątku pojazdu i/lub wyposażenia Wynajmującego, które uprzednio znajdowało się w legalnym posiadaniu Najemcy, w szczególności odmowa zwrotu pojazdu na wezwanie właściciela pojazdu po rozwiązaniu umowy, która uprawniała Najemcę do korzystania z pojazdu;

Kierowca – osoba wskazana przez Najemcę jako uprawniona do korzystania z najętego Pojazdu, posiadająca wymagane uprawnienia i ukończony 18 rok życia;

Protokół podstawienia – dokument sporządzony przez Wynajmującego, określający stan Pojazdu przed rozpoczętym okresem najmu;

Protokół zwrotu – dokument określający stan Pojazdu, sporządzony przez Wynajmującego podczas zwrotu Pojazdu po zakończonym okresie najmu;

 

3. WYNAJEM

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy najmu to:

 • Prawo jazdy Kat B
 • Dowód osobisty (paszport)
 • W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarcza wypis z KRS lub CEIDG(w przypadku braku właściciela stosowne pełnomocnictwo)
 • Najemca oświadcza, że posiada ważne uprawnienia wymagane do kierowania Pojazdem wynajmowanym zgodnie z podpisaną Umową Najmu. Jeśli takowych nie posiada, powinien wskazać Kierowcę posiadającego wymagane uprawnienia.
 • Jeżeli najętym Pojazdem ma kierować inna osoba, aniżeli podpisująca się pod dokumentem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do podania tej informacji Wynajmującemu przed podpisaniem Umowy Najmu. Najemca ponosi wówczas odpowiedzialność za działania lub zaniechania tej osoby jak za swoje własne. Uprawnionym do kierowania Pojazdem prócz Najemcy może być inna osoba fizyczna, wskazana przez Najemcę. W takim przypadku Najemca przed podpisaniem Umowy Najmu zobowiązany jest do podania danych osobowych oraz kontaktowych Kierowcy, a ten zobowiązany jest również do okazania dowodu osobistego lub paszportu oraz prawa jazdy kat. B.
 • Wydanie Pojazdu następuje po podpisaniu Umowy Najmu w sposób protokólarny, a stan Pojazdu określony jest na Protokole Podstawienia, stanowiącym integralną część Umowy Najmu. Wynajmujący oświadcza iż wszystkie jego pojazdy posiadają pełny zakres ubezpieczenia OC/AC.
 • Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd do miejsca, w terminie i o godzinie określonej w Umowie Najmu. W innym przypadku, Najemca zobowiązany jest poinformować telefonicznie Wynajmującego o zmianach, najpóźniej godzinę przed ustalonym zwrotem pojazdu. Zgoda na zmianę terminu i miejsca zwrotu Pojazdu nie jest udzielana automatycznie, Wynajmujący ma prawo odmówić bez podania przyczyny Pojazd winien być zwrócony w stanie nie pogorszonym o normalne prawidłowe jego użytkowanie.
 • Możliwość przedłużenia Okresu Najmu musi być zgłoszona minimum dobę (24h) przed ustaloną godziną zwrotu pojazdu określoną w Umowie Najmu. Przedłużenie wymaga zgody Wynajmującego, potwierdzonej drogą mailową lub w formie wiadomości SMS. Zgoda nie jest udzielana automatycznie, Wynajmujący ma prawo odmówić przedłużenia najmu bez podania przyczyny.
 • Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu wraz ze wszystkimi dokumentami, kluczykiem i wyposażeniem/dodatkami określonymi w Umowie Najmu oraz do obciążenia Najemcy kosztami poniesionymi przy odbiorze samochodu. Brak terminowego zwrotu pojazdu, bez wcześniejszego uprzedzenia Wynajmującego może być uznane za Przywłaszczenie i zgłoszone organom ścigania.
 • Wysokość opłat za najem, kaucja oraz inne dodatkowe koszty uwzględnione są w Umowie Najmu. Pozostałe opłaty zawarte są w tabeli opłat, która stanowi załącznik do niniejszych Ogólnych Warunków Najmu oraz do Umowy Najmu.
 • Zwrot pojazdu następuje poprzez podpisanie stosownego dokumentu zwanego protokołem oddania pojazdu.
 • Zwrot kaucji zostanie dokonany na protokole oddania pojazdu po wcześniejszych oględzinach pojazdu .
 • Decyzja o zwrocie kaucji może zostać wstrzymana do dwóch dni roboczych w przypadku, gdy stan Pojazdu może uniemożliwić wykrycie szkód (zwrot brudnego samochodu). Po upływie dwóch dni roboczych kaucja może zostać zwrócona przelewem na konto lub gotówka w siedzibie Wynajmującego.
 • W przypadku, gdy wartość powstałych szkód przewyższa wartość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności w trybie natychmiastowym.

 

4. OPŁATY

 • Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę najmu, liczoną od godziny rozpoczęcia rezerwacji.
 • Jako zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami Wynajmującego względem Najemcy z tytułu kar umownych, szkód powstałych w Pojeździe, zaległości czynszowych lub eksploatacyjnych, Najemca wpłaca kaucję zwrotna oraz opłata za wynajem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu podpisania Umowy Najmu. W przypadku umów długoterminowych czynsz może być płatny w ratach.
 • W przypadku podjęcia przez Wynajmującego wobec Najemcy działań windykacyjnych, w tym przed sądem i komornikiem, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości poniesionych przez Wynajmującego kosztów związanych z działaniami windykacyjnymi, w tym wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych zaangażowanych w działania.
 • Za każdą godzinę opóźnienia zwrotu Pojazdu pobierana jest opłata w wysokości 30.00 zł. Powyżej 4 godzin naliczana jest kolejna doba.
 • W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu pojazdu (powyżej 24h), Najemca zobowiązany jest opłacić karę w wysokości 150% dobowej stawki określonej w Umowie Najmu.
 • Wynajmujący ustala limit kilometrów określony w Umowie Najmu, w przypadku jego przekroczenia, Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności za każdy przekroczony kilometr, zgodnie ze stawką określoną w Umowie Najmu. Opłata za przekroczony limit kilometrów dokonywana jest w momencie zwrotu Pojazdu, a jej wysokość ustalana jest na podstawie Protokołu Zwrotu, w którym odnotowany zostaje aktualny przebieg Pojazdu w momencie jego zwrotu. Opłaty oraz wszelkie inne koszty Najemca może uregulować poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego, bądź w formie gotówki.
 • W przypadku nieuiszczenia zapłaty za Okres Najmu w terminie określonym w Umowie Najmu, Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym, naliczyć karę za bezumowne użytkowanie pojazdu, zablokować i odebrać samochód. Za każdy otrzymany mandat Wynajmujący nalicza opłatę na Najemcę za udzielenie informacji do organu ścigania(Policja, straż miejska) o korzystającym z Pojazdu w wysokości 100,00 zł brutto.
 • W przypadku, gdy Najemca zamierza przekroczyć granicę Rzeczypospolitej Polskiej najętym Pojazdem, zobowiązany jest poinformować o tym Wynajmującego przed podpisaniem Umowy Najmu.
 • Kategorycznie zabrania się wjazdu wynajmowanym pojazdem na terytorium Ukrainy .Białorusi oraz Federacji rosyjskiej pod rygorem kary której wysokość ustala się na kwotę 40.000 zł
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do unieruchomienia/zablokowania Pojazdu oraz zerwania Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy Najmu i Ogólnych Warunków Najmu. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania osób (w tym Kierowcy), którym zezwolił na kierowanie wynajętym Pojazdem, jak za działania własne.

Kategorycznie ZABRANIA SIĘ:

 • Umyślnego uszkodzenia Pojazdu;
 • Palenia tytoniu w Pojeździe oraz innych substancji smolących, w tym papierosów elektrycznych;
 • Użycia pojazdu jako rekwizytu do jazd próbnych i testowych, rajdów, jazd treningowych i konkursowych;
 • Użycia pojazdu do nauki jazdy lub jako taksówki;
 • Zarobkowego wynajmowania pojazdu;
 • Przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych lub wykonywania usług holowniczych;
 • Oklejania, dokonywania napraw, przeróbek lub zmian bez zgody Wynajmującego;
 • Przekraczania dopuszczalnej ładowności Pojazdu;
 • Udostępniania Pojazdu osobom trzecim, nieuwzględnionych w Umowie Najmu;
 • Prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, w przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód pod wpływem tychże środków/substancji/stanu nietrzeźwości zobowiązany jest do pokrycia wszelkich wyrządzonych szkód; Spożywania posiłków i napojów wewnątrz Pojazdu;
 • Korzystania z Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego;
 • Usuwania, demontowania lub zakrywania z Pojazdu oznaczeń i emblematów bez zgody Wynajmującego.

Najemca nie jest upoważniony do zlecania osobom trzecim lub wykonywania osobiście: napraw, przeróbek, przeglądów oraz innych czynności obsługowych i naprawczych wynajmowanego Pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku kolizji lub awarii, Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym Wynajmującego. Zabrania się kontynuowania jazdy w przypadku, gdy usterka bądź awaria Pojazdu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub może doprowadzić do dalszych strat Pojazdu. W przypadku otrzymania zgody od Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do przedstawienia faktur za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części i dokonania pisemnego oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii bądź usterki. Faktura powinna być wystawiona z danymi Wynajmującego. Po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach powstania awarii lub usterki, Wynajmujący zwraca udokumentowane koszty poniesione przez Najemcę.

Najemca zobowiązany jest do poniesienia pełnej odpowiedzialności finansowej za otrzymane mandaty karne oraz inne opłaty nieuiszczone.

Niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o nieprawidłowościach pracy Pojazdu, unieruchomieniu, uszkodzeniu, awarii, kolizji, wypadku czy kradzieży drogą telefoniczną 600500662.

Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Pojazdu Wynajmującemu w celu wykonania okresowych przeglądów technicznych, wymiany ogumienia oraz przeglądów okresowych. W przypadku odmowy udostępnienia Pojazdu, Najemca zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Wynajmującego w wyniku strat, jakie poniósł.

 

5. ODPOWIEDZIALONOŚĆ

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty Pojazd od chwili jego wydania, do czasu jego zwrotu. Za szkody spowodowane przez osoby, którym Najemca udostępnił pojazd, odpowiada Najemca. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność (również finansową) za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji pojazdu oraz ponosi wszelkie koszty powstałe w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdu. W sytuacji zaistnienia szkody całkowitej pojazdu tzn., gdy naprawa Pojazdu będzie nieopłacalna (o czym zdecyduje Wynajmujący) lub przedmiotowy Pojazd zostanie skradziony, a ubezpieczyciel odmówi wypłaty pełnej kwoty odszkodowania, zapłata pełnego odszkodowania obciążać będzie Najemcę. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody z zakresu nieobjętym ochroną ubezpieczyciela bądź odmowy likwidacji lub pokrycia szkód przez ubezpieczyciela.

 

6. TABELA OPŁAT

 • Wysłanie monitu 100 zł
 • Obsługa mandatów i innych opłat dodatkowych 100 zł
 • Każdy dzień postoju pojazdu do czasu naprawienia szkody wyrządzonej przez Najemcę 150 zł
 • Zatankowanie pojazdu innym paliwem niż właściwe cena według faktury serwisu!!!
 • Zwrot brudnego pojazdu wewnątrz 49 zł
 • Zwrot brudnego pojazdu na zewnątrz 49zł
 • Uszkodzenie tapicerki (rozdarcie dziura przetarcie) 200 zł
 • Ubrudzenie tapicerki(konieczność prania ) 250 zł
 • Uszkodzenie felgi aluminiowej 400 zł
 • Uszkodzenie felgi stalowej 200zł
 • Transport zwierząt bez zgody Wynajmującego 200zł
 • Utrata gwarancji na pojazd z winy Najemcy 4000zł
 • Uszkodzenie opony w winy najemcy które uniemożliwia dalsza jazdę -koszt 2 nowych opon tej samej klasy i marki
 • Holowanie innych pojazdów 300zł
 • Demontaż, podmiana lub kradzież części i wyposażenia Pojazdu, dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego. 2000zł
 • Palenie tytoniu lub marihuany 250 zł
 • Utrata dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 400zł
 • Zgubienie lub uszkodzenia kluczyka/pilota od 300 do 1900 zł
 • Udostępnienie Pojazdu osobie nieupoważnionej w Umowie Najmu 600zł

 

7. RODO

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy:

Wszystkie podane przez Państwa w umowie dane – w szczególności imię i nazwisko, PESEL, adres, dane z prawa jazdy i dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy i numer NIP – wykorzystywane będą wyłącznie w celu wywiązania się ze zobowiązań umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla zawarcia oraz wykonania umowy. Wszystkie Państwa dane przetwarzane będą tylko przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań zapisanych w umowie, a po jego upłynięciu – do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych:

Imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail wykorzystywane będą w celach marketingowych – takich jak przesyłanie na adres e-mail i numer telefonu reklam oraz informacji o promocjach, jak również informowanie o ofertach podczas kontaktu telefonicznego – wyłącznie na podstawie udzielonej zgody. Dane mogą być udostępnianie podmiotom realizującym usługi marketingowe w naszym imieniu. W chwili cofnięcia udzielonej zgody – telefonicznie, mailowo lub osobiście – dane nie będą przez nas dłużej przetwarzane.

Przetwarzanie danych w uzasadnionych przypadkach:

Państwa dane możemy wykorzystać również w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów. W szczególności przy:

 • dochodzeniu zapłaty należności za zrealizowanie umowy. Dane będą przetwarzane do momentu zaspokojenia roszczeń lub ich przedawnienia;
 • zabezpieczeniu naszego majątku, między innymi lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, kradzieży lub przywłaszczenia, weryfikacji przestrzegania zakazu opuszczania terytorium Polski, jak również informowania Cię o zbliżających się terminach przeglądów lub innych czynności serwisowych.